Повернутися до звичайного режиму

2021-2022 навчальний рік

Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році

лист МОН №1/9-406 від 10.08.2021р

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік

Лист МОН №1/9-344 від 07.07.2021р.

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти
Лист МОН № 1/9-348 від 25.06.20 року

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному році

Лист МОН №1/9-404 від 09.08.2021року

Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

Наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633

Готуємось до серпневих конференцій 2021

Освітня діяльність має напряму залежати від потреб та запитів сучасного суспільства. Тому її планування полягає у забезпеченні системних змін в освіті дітей раннього та дошкільного віку, управлінні системою дошкільної освіти на різних її рівнях задля формування стратегічного ресурсу країни – якісного людського капіталу.

Вийшло з друку видання «Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку», в якому окреслено напрями діяльності різних соціальних інститутів, відповідальних за освіту дітей раннього та дошкільного віку відповідно до сучасних викликів та проблем дошкільної освіти.

Концепція є актуальною, має чітко вибудовану структуру та п’ять розділів:

«Стан освіти дітей раннього та дошкільного віку в Україні»;
«Стратегічні напрями розвитку освіти дітей раннього та дошкільного віку»; «Законодавчі й управлінські передумови реалізації концепції»;
«Фінансування»;
«Очікувані результати»;
«Ризики, пов’язані з реалізацією концепції».

Ключовими поняттями, навколо яких будуть вибудовуватись напрямки роботи, мають стати наступні складові «батьківське партнерство»; «дитиноцентризм»; «освіта дітей раннього та дошкільного віку»; «психолого-педагогічний супровід»; «якість дошкільної освіти».

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти, МСКО (International Standard Classification of Education, ISCED), нульовий рівень освіти (level 0 – Early childhood education) –«освіта дітей раннього віку» охоплює два стратегічно важливих для усього подальшого життя людини періоди: ранній вік (від народження до трьох років) і дошкільний вік (від трьох до шести/семи років), у якому особливе місце посідає передшкільний період, що збігається зі старшим дошкільним віком. Виходячи з вищевикладеного, окреслюємо нові орієнтири і цінності дошкільної освіти:
-цінності гуманізму, людяності, толерантності, соціальної відповідальності;
-особистісний, діяльнісний та компетентнісний підходи;
-дитиноцентрична модель освітнього простору.

Для результативності в роботі мають бути правильно розставлені акценти, тому визначимо аксіологічні домінанти дошкільної освіти як передумови повноцінного подальшого розвитку людини на всіх етапах її життя:
-визнання самоцінності раннього і дошкільного дитинства;
-щасливе проживання дошкільного дитинства;
-фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини;
-повага до дитини та особливостей її розвитку.

Зупинимось на питаннях наповнення змісту дошкільної освіти
Оновлений інтегрований зміст передшкільної освіти в контексті завдань Нової української школи потребує таких моделей освітнього процесу (ігрова, проєктна, середовищна та ін.), що будуються на принципах пріоритету досвіду над інформуванням, партнерської взаємодії, активізації власних зусиль дитини, діалогового формату освітнього процесу тощо. Тому для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти важливим є побудова освітнього процесу саме на діяльнісному підході. Для цього має бути створене таке середовище, яке передбачає можливість діяти самостійно дитині-дошкільнику, спираючись на власний життєвий досвід. (Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 року №1633)
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/perelik-igrovogo-ta-navchalno-didaktichnogo-obladnannya.
Законом України «Про дошкільну освіту» (стаття 6) визначено принцип єдності розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей, який у взаємодії з сім’єю декларує забезпечення цілісності й всебічності особистісного розвитку дитини дошкільного віку.

Однак тенденції, що склалися за останні роки у провадженні освітньої діяльності в закладах освіти, засвідчують, що найбільшу увагу педагоги та батьки приділяють знанням, умінням і навичкам, та значно менше – вихованню як цілеспрямованому процесу.Серед батьків і педагогів поширено життєве упередження, що дитина, яка добре навчається, знає ввічливі слова і правила поведінки – вона є і буде автоматично вихованою. Насправді, такі педагогічні стереотипи дорослих на практиці призводять до формування подвійної моралі у дітей (знають моральні норми і правила хорошої поведінки, але не можуть їх дотримуватись) та спотворення відносин між дітьми і дорослими.Тому, налагодження партнерських відносин з батьками дітей стає одним із найважливіших підходів у діяльності інституцій для досягнення спільних цілей, запорукою якісних змін у системі дошкільної освіти і суспільстві загалом. Прикладом такої діяльності є матеріал з досвіду роботи закладів дошкільної освіти https://dnz46.klasna.com/uk/site/our-kindergarden.html,https://dnz73.klasna.com/uk/site/parents-info.html,https://dnz_72.klasna.com/uk/site/batkivska-storinka.html

Якість дошкільної освіти є багатоаспектним і багаторівневим поняттям, яке визначають за сукупністю критеріїв:
цілепокладання (оцінка цілей і завдань на всіх рівнях освітньої діяльності);
умови для ефективного розв’язання освітніх завдань (матеріально-технічне, кадрове забезпечення методичне забезпечення освітнього процесу, створене предметно-ігрове середовище тощо);
управління освітнім процесом, під час якого у дитини розвиваються життєво необхідні навички та базові особистісні якості (оцінювання механізмів та інструментів оптимальної організації надання освітніх послуг для задоволення потреб батьків, суспільства і держави); результат як рівень особистісних досягнень дитини тощо.

Отже,для керівників та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти рекомендовано для опрацювання та включення до педагогічних рад, семінарів, практикумів наступні питання:
1. Активізація науково-дослідницької та проєктної діяльності закладу, участі в загальних міжміських, обласних, регіональних і т.д. конкурсах, виставках, проєктах.
2. Розвиток творчості, креативності, активності педагога закладу дошкільної освіти шляхом участі у всеукраїнських конкурсах.
3. Технологічні аспекти реалізації управлінської компетентності керівника закладу дошкільної освіти.
4. Внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти.
5. Портфоліо вихователя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації.
6. Лідерство, спілкування, організаційна культура, формування конкурентоздатної команди, публічний виступ – складові іміджу закладу дошкільної освіти.
7. Використання освітніх ресурсів кафедри дошкільної та початкової освіти у підвищенні фахової компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
8. Стимулювання творчого потенціалу педагогів ЗДО і задоволення потреб у професійному зростанні.
9. Сучасні проблеми та перспективи управління системою дошкільної освіти.
10. Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи.

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з метою здійснення самоосвіти та професійного зростання рекомендуємо опрацювати наступні питання:
1. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників з логіко-математичного розвитку.
2. Формування цілісного відношення дошкільників до власного здоров’я у процесі валеологічного виховання.
3. Музична логоритміка в закладі дошкільної освіти.
4. Формування мовленнєвої комунікативної компетенції дошкільників шляхом інтерактивних технологій навчання та основ проєктної діяльності.
5. Використання синтезу мистецтв у художньо-творчому розвитку дошкільників.
6. Предметно-розвивальне середовище як умова формування елементарних економічних уявлень дітей старшого дошкільного віку.
7. Створення умов для формування світогляду дошкільників засобами художнього слова.
8. Формування патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку засобами музейної педагогіки з використанням ІКТ.
9. Розвиток творчості, уяви та фантазії дошкільника.
10. Складові STREAM-освіти в роботі з дошкільниками.

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти рекомендуємо дистанційно опрацювати інтернет ресурси:
1. МОН. Дошкільна освітаhttps://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
2. Інститут модернізації змісту освіти. Дошкільна освітаhttps://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/
3. Катерина Крутій. Сайт для всіх, хто цікавиться проблематикою Дитинства, для теоретиків і практиків дошкільної освіти та студентів. http://ukrdeti.com/
4. Блог Ірини Стеценко, автора технології "Логіки світу" для дітей 4-12 років. Інформація і МИ: роздуми, цікавинки, запитання і відповіді, задачі для дітей і дорослих, новини...http://informaciaforall.blogspot.com/
5. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти»http://www.doshkillia.ua/
6. Проект "Впевнений старт" Освітня програма та навчально-методичне забезпеченняhttps://vstart.com.ua/

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти рекомендуємо опрацювати наступні науково-методичні джерела:
1. Воронов, В.А., Гавриш, Н.В., Канішевська, Л.В., Піроженко, Т.О., Рейпольська, О.Д., & Сисоєва, С.О. (Укл.). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку (проєкт) (2020). НАПН України. Київ.http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1763/
2. Дошкільна освіта в Україні у 2018 році. Статистична інформація (2019). Державна служба статистики України..http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 22-VIII; зі змінами і доповненнями 1972-2020 рр.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
4. Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III; зі змінами і доповненнями 2001-2020 рр.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
5. Ваґнер Тоні, Дінтерсміт Тед. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя/пер. з англ. Надія Борис.– К. : Наш формат, 2017. — 312 с.
6. Крутій К.Л., Грицишина Т.І. STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення // Дошкільне виховання. – 2016. – №1. – С.3-7.
7. Скрипка Г. Дистанційний курс «Як спланувати STEM-проект». Режим доступу до ресурсу:http://teach-hub.com/stem-1/
8. STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників / автор. колектив ; наук. керівник К.Л.Крутій.—Запоріжжя: ЛІПС, 2018. —166 с.
9. Гагаріна Н.П. STREAM-освіта в роботі з дітьми дошкільного віку: рекомендації впровадження/ Н.П.Гагаріна/ Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник No55. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. С.98-102 http://koippo.in.ua/arhiv/mvisnuk/mv55.pdf
10. Гагаріна Наталія, Бабіч Наталя. Світ творчої уяви та фантазії: [навчально-методичний посібник]/ Наталія Гагаріна, Наталя Бабіч. –Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 36с. http://koippo.in.ua/arhiv/druk/327_20.pdf
11. Поради педагогу. Режим доступу:https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijna-skarbnichka/poradi-pedagogu
12. Інструменти розвитку критичного мислення у дошкільників. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=LLRNRmnIyEU&feature=emb_logo
13. Гагаріна Н.П. Художньо-продуктивна компетенція дошкільників. Діти і картини: [навчально-методичний посібник] / Н.П. Гагаріна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 48 с.http://koippo.in.ua/arhiv/druk/280_17.pdf
14.Реалізація приннципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи http://koippo.in.ua/arhiv/mvisnuk/mv54.pdf

Кiлькiсть переглядiв: 243

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.